intro

Політика конфіденційності та захисту персональних даних

Фізична особа-підприємець Короленко Оксана Вікторівна, яка діє на підставі запису про державну реєстрацію № 2002240000000152856, реєстраційний номер облікової картки платника податків № 3138120047 (надалі – ФОП Короленко, ФОП) приймає на себе зобов’язання стосовно захисту персональних даних осіб, які відвідали сайт «https://autonomera.ua/» (далі – «Сайт»), у зв’язку з чим прагне захищати конфіденційність наданої Користувачами інформації та персональних даних останніх (відомостей чи сукупності відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована), забезпечуючи при цьому належні умови використання Сайту кожному Користувачеві.

Визначення термінів

 

  1. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
  2. Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
  3. Користувач – фізична або юридична дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку, яка повністю прийняла всі умови даної Політики через заповнення форми зворотного зв’язку або заповнення даних шляхом оформлення заявки на Сайті. Користувач при заповненні форми зворотного зв’язку або заповненні даних шляхом оформлення заявки надає згоду ГО на збір, обробку та використання інформації, визначеної п.1.1, 1.2 даної Політики, в межах чинного законодавства України.
  4. ФОП Короленко Оксана Вікторівна – власник Сайту «https://autonomera.ua/», у тому числі адміністратор Сайту.

Застереження про захист персональних даних

 

  1. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Користувач(ка) гарантує, що у разі передачі своїх персональних даних ФОП Короленко у процесі заповнення форми зворотного зв’язку або заповнення даних шляхом оформлення заявки на Сайті та/або користування останнім, ФОП отримує однозначну, беззаперечну згоду на обробку та передачу таких персональних даних на необмежений строк.
  2. ФОП Короленко Оксана Вікторівна гарантує, що передача та обробка конфіденційної інформації та/або персональних даних, отриманих у зв’язку з користуванням Сайтом та/або заповнення даних на останньому, проводяться з метою забезпечення функціонування сервісів Сайту, обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно до Законів України, в тому числі, але не виключно «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».

ФОП Короленко Оксана Вікторівна забезпечує всі необхідні організаційні та технічні засоби для можливого захисту отриманих персональних даних від несанкціонованого доступу та/або обробки.

 1. Користувач(ка) у свою чергу повністю усвідомлює та згоден(згодна) з метою збору, обробки та передачі персональних даних, що відбуваються відповідно до положень чинного законодавства України, та про те, що його(її) персональні дані можуть бути включені до бази персональних даних ФОП Короленко, та можуть бути передані третім особам, афілійованим особам в Україні та за кордоном, а також їх контрагентам/партнерам, у разі якщо вищезазначені дії відповідають меті та цілям створення і розвитку ГО.

Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо остання відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

Поширення персональних даних без згоди Користувача(ки) або уповноваженої ним(нею) особи дозволяється у випадках, визначених чинним законодавством України, та виключно (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

 1. На Сайті можуть розміщуватись посилання на інші сайти, відмінні від передбаченого п.1.4. даної Політики, які можуть не слідувати останній. 

При переході по посиланню на інші сайти дія даної Політики на останні не поширюється, у зв’язку з чим перед використанням рекомендуємо додатково ознайомлюватись з політикою конфіденційності кожного окремого сайту.

 1. Персональні дані зберігаються протягом строку, необхідного для забезпечення мети їх збору та обробки, визначеної п.2.2 даної Політики. 

Персональні дані підлягають невідкладному видаленню або знищенню у разі відкликання Користувачем згоди на обробку персональних даних.

 

 • Збір та обробка конфіденційної інформації та персональних даних
  1. Конфіденційна інформація та/або персональні дані збираються та обробляються у разі заповнення Користувачами заповнення форми зворотного зв’язку або заповнення даних шляхом оформлення заявки. Зазначені дані автоматично надсилаються адміністрації (за допомогою Сайту).
  2. ФОП Короленко Оксана Вікторівна зокрема, але не виключно, отримує наступну інформацію:
   1. ім’я, прізвище, по-батькові, номер телефону, дані паспорту, ІD-картки, посвідчення водія (серія, номер, дата видачі), дані технічного паспорту (серія, номер), IP-адресу Користувача(ки) та будь-яку іншу інформацію, надану останнім (останньою);
   2. будь-які інші дані, які Користувачі надають додатково.
  3. У разі зазначення Користувачем(кою) при заповненні форми зворотного зв’язку або заповнення даних шляхом оформлення заявки конфіденційної інформації та/або персональних даних третіх осіб, Користувач(ка) підтверджує згоду останніх на збір, обробку та використання відповідних відомостей, у тому числі, але не виключно шляхом ознайомлення з даною Політикою.

Захист конфіденційної інформації та персональних даних

 

З метою захисту конфіденційної інформації та персональних даних, ФОП Короленко Оксана Вікторівна зобов’язана:

 1. не розголошувати інформацію, що становить конфіденційну інформацію, що містить персональні дані Користувачів і без їх згоди не використовувати цю інформацію в особистих цілях, що не пов’язані з діяльністю ФОП;
 2. дотримуватися у відносинах з контрагентами/партнерами ФОП положень щодо нерозголошення конфіденційної інформації та персональних даних, передбачених чинним законодавством України, відповідними договорами і даною Політикою конфіденційності. У договорах з контрагентами/партнерами ФОП зазначає пункт про нерозголошення контрагентом/партнером відомостей, які віднесено до конфіденційної інформації та персональних даних;
 3. вживавати всіх можливих організаційних і технічних заходів для захисту конфіденційної інформації та персональних даних від випадкового і шахрайського доступу, знищення, перекручення та інших неправомірних дій;
 4. забезпечувати використання конфіденційної інформації та персональних даних Користувачів виключно тими працівниками ФОП, на яких покладено відповідні професійні, посадові та/або трудові обов’язки. Працівники ФОП зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб конфіденційної інформації та персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, посадових та/або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з конфіденційною інформацією та персональними даними, крім випадків, встановлених законом;
 5. забезпечувати цілісність, належні умови зберігання та відповідний режим доступу до накопичених персональних даних та конфіденційної інформації шляхом внесення останніх до бази персональних даних;
 6. обробляти конфіденційну інформацію та персональні дані у формі, що допускає ідентифікацію фізичної та/або юридичної особи, якої вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для законних цілей, у яких вони збиралися або надалі оброблялися;
 7. здійснювати подальшу обробку конфіденційної інформації та персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях за умови забезпечення їх належного захисту;
 8. невідкладно видалити або знищити отримані персональні дані та конфіденційну інформацію у разі відкликання Користувачем(кою) згоди на обробку персональних даних.

Права та обов’язки Користувачів

 

 • Користувач має право:
    1. користуватися всіма технічними можливостями Сайту;
    2. мати доступ до будь-якої публічної інформації, розміщеної на Сайті;
    3. використовувати інформацію з сайту в особистих і некомерційних цілях;
    4. інші права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
 • Користувач зобов’язується:
    1. при заповненні форми зворотного зв’язку або заповненні даних шляхом оформлення заявки вказувати і розміщувати достовірні особисті дані;
    2. використовувати Сайт виключно у цілях, які не суперечать чинному законодавству України та відповідають принципам розумності та моралі;
    3. нести відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту;
    4. самостійно і за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, пов’язані з завданням шкоди останнім внаслідок дій або бездіяльності Користувача при використанні Сайту.
 • Користувачеві забороняється:
   1. вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;
   2. вчиняти дії, що порушують честь і гідність, права і свободи будь-якої особи;
   3. заповнювати форму зворотного зв’язку або оформляти заявку від імені третьої особи або замість іншої особи;
   4. надавати недостовірні особисті дані;
   5. використовувати інформацію з Сайту у комерційних цілях.

Права та обов’язки ФОП

 

 • ФОП має право:
    1. встановлювати, змінювати і скасовувати в письмовій формі режим захисту конфіденційної інформації та персональних відповідно до чинного законодавства або необхідності покращення роботи Сайту чи усунення технічних несправностей останнього;
    2. використовувати конфіденційну інформацію та персональні дані для власних потреб у порядку, що не суперечить чинному законодавству та положеннях даної Політики;
    3. самостійно визначати порядок і умови доступу до конфіденційної інформації та персональних даних;
    4. вимагати від юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, яким надана конфіденційна інформація та персональні дані, дотримання обов’язків щодо захисту останніх відповідно до вимог чинного законодавства України та даної Політики;
    5. вимагати від осіб, які отримали доступ до інформації, що є конфіденційною або належить до персональних даних, в результаті дій, вчинених випадково або помилково, належного захисту відповідної інформації у відповідності до чинного законодавства України та даної Політики;
    6. вносити зміни до даної Політики з метою вдосконалення системи захисту конфіденційної інформації та персональних даних відповідно до чинного законодавства;
    7. відправляти Користувачу інформаційні повідомлення – у разі, коли Користувач хоче відмовитися від отримання розсилок від ФОП, він повинен повідомити про це ФОП будь-яким зручним для нього способом.
 • ФОП зобов’язується:
   1. захищати у порядку, встановленому чинним законодавством України, даною Політикою і цивільно-правовими договорами, свої права у разі розголошення, незаконного одержання або незаконного використання третіми особами конфіденційної інформації та персональних даних Користувачів, в тому числі вимагати відшкодування збитків, завданих у зв’язку з порушенням його прав.

 

 • Взаємодія сайту з іншими ресурсами та використання cookie
  1. При використанні Користувачами Сайту на його сторінках можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують дані Користувачів. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що Користувач відвідав ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер Користувача.
  2. Такими інтернет-ресурсами можуть бути: адмін-панель Сайту; соціальні плагіни мереж; чат-боти.
  3. Використання зазначених сервісів необхідно для оперативного користування Сайтом Користувачами, для внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів ФОП не зберігає і не обробляє. Відповідно, якщо користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого акаунта чи профілю, очистити файли cookie (через свій браузер).
  4. Cookie дозволяють надавати індивідуалізовані послуги. Існує кілька різновидів файлів cookie: тимчасові cookie (або сеансові cookie) стираються, коли браузер закривається; постійні cookie не стираються, але залишаються до тих пір, поки їх навмисно не видаляють або закінчується термін їхньої дії (він залежить від того, на який час Сайт програмує тривалість дії cookie).
  5. Більшість браузерів автоматично налаштовані приймати файли cookie*. Користувач можете відключити файли cookie на своєму браузері, але пам’ятайте, що якщо це зробити, можна втратити багато характеристик, необхідних для кращої роботи (використання) Сайту. Якщо Користувачу необхідна більш детальна інформація про файли cookie, будь ласка, відвідайте сайт www.aboutcookies.org, який містить вичерпну і незалежну інформацію про те, як відключити cookie, використовуючи налаштування браузера, і як видалити cookie, що вже знаходяться на комп’ютері Користувача. Щоб видалити файли cookie зі свого мобільного телефону, Користувачу необхідно проконсультуватися з інструкцією до свого телефонного пристрою.
  6. Строго обов’язкові файли cookie – дані файли cookie важливі для того, щоб допомогти Користувачу в навігації по сайту і використанні його можливостей, таких як доступ до конфіденційних зон на веб-сайті. Без цих файлів cookie, запитувані Користувачами послуги, оперативна навігація не можуть бути надані.
  7. Експлуатаційні файли cookie – дані файли cookie збирають інформацію про те, як користувачі використовують сайт, наприклад, на які сторінки відвідувачі заходять найчастіше, і чи отримують вони на веб-сторінках повідомлення про помилку. Дані файли cookie не збирають інформацію, яка ідентифікує Користувача. Вся інформація, яку збирають ці файли cookie, є сумарною, і тому анонімною. Вона використовується виключно для поліпшення роботи сайту.
  8. Функціональні файли cookie – дані файли cookie дозволяють сайту запам’ятати зроблений Користувачем вибір (наприклад, ім’я, мову чи регіон) і збирають розширені, особисті характеристики. Інформація, яку збирають ці cookie, може бути зроблена анонімною, і вони не можуть відстежити Користувача пошукову діяльність на інших сайтах.
  9. Приймаючи Умови використання (дану Політику), а також отримання доступу до Сайту і використання його, Користувач погоджуєтеся на використання файлів cookie. Користувач також можете погодитися на використання нами файлів cookie, за допомогою налаштувань, вибраних Вами в своєму браузері.

 

Внесення змін до Політики конфіденційності та захисту персональних даних

 

  1. До даної Політики періодично та без попереднього повідомлення Користувачів можуть вноситись зміни та доповнення.
  2. У випадку внесення істотних змін до цієї Політики – буде розміщено повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання відповідними змінами чинності. 

Якщо протягом зазначеного терміну Користувачі не відмовляються від їх прийняття в належній письмовій формі, вважається, що Користувачі погоджуються з відповідними змінами Політики.

 

 

Фізична особа-підприємець Короленко Оксана Вікторівна

РНОКПП 3138120047

Місцезнаходження: 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Хмельницького Богдана, будинок 106, квартира 59

Контакти: +38 (050)-054-31-08

Відповімо на всі питання

Приймаємо дзвінки і заявки Пн-Пт:
09:00-20:00, Сб-Нд: 10:00-16:00

067 240 0033